Ανακοινώσεις  
Θέματα Διπλωματικών εργασιών (23/01/2021)
Βαθμός εργαστηρίου για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21 (22/01/2021)
Εξεταστική περιόδου Φεβρουαρίου 2020-21 (22/01/2021)
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (22/01/2021)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΔΑ-ΕΣΠΑ (21/01/2021)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΔΑ-ΕΣΠΑ (NEW 2/12/2020) (02/12/2020)
Προσέλευση φοιτητών στην Γραμματεία του Τομέα (19/11/2020)
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 25/1/2021 (NEW 5) (08/11/2020)
Πρακτική Ασκηση άσκηση ΤΕΙ-ΟΑΕΔ του Χειμερινού εξαμ. 2020-2021 (06/11/2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ-ΟΑΕΔ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020-2021 (NEW3 2/11/2020) (02/11/2020)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ "ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ" Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (12/10/2020)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΔΑ-ΕΣΠΑ ΕΑΡΙΝΟ 2020-2021 (NEW2 22/10/2020) (07/10/2020)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ (30/07/2020)
MS Teams Οδηγός για ΦΟΙΤΗΤΕΣ (18/06/2020)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΣΗΣΗ ERASMUS για Χειμερινό Εξάήνο 2020-2021 (22/05/2020)
Προαπαιτούμενα-Αλυσίδες Μαθημάτων (new) (09/03/2020)
ERASMUS+ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (05/11/2019)
ERASMUS+/ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020 (12/06/2019)
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (08/05/2019)
Σχετικά με απλά μαθήματα του παλαιού προγράμματος (ΤΕΙ) που αντιστοιχήθηκαν με μικτό μάθημα (new) (21/03/2019)
Διπλωματική εργασία (31/01/2019)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (15/07/2018)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (09/03/2015)
Πειθαρχικά παραπτώματα σπουδαστών (24/04/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14/02/2012)
 Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας
(Προεδρικό διάταγμα αριθμ. 83 ΦΕΚ 3717-2-1989)
Άρθρο 2
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, σε όλο το φάσμα των οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας.
2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:
α) Κατασκευή πάσης φύσεως οδοντοπροσθετικών εργασιών και ορθοδοντικών μηχανημάτων, όπως Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες, ένθετα, στεφάνες και γέφυρες, με τα εκάστοτε συγκεκριμένα υλικά, συνδέσμους ακριβείας (Αttachments) σε κινητές προσθετικές εργασίες, ορθοδοντικά μηχανήματα και προσθετικές εργασίες για την αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εργαστήριο με βάση τα αποτυπώματα και τις οδηγίες του οδοντιάτρου, ο οποίος δύναται να παρακολουθεί τις εργασίες για να ελέγχει την τήρηση των οδηγιών τους.
β) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.
3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.
4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να ιδρύουν, οργανώνουν και λειτουργούν κατά τρόπο υπεύθυνο και βάσει της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας, οδοντοτεχνικό εργαστήριο.
5. Οι πτυχιούχοι του αναφερομένου τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πτυχιούχος του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι Οδοντοτεχνίτες σε τομείς της αρμοδιότητάς του:

# Αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου που είναι σε θέση να διασφαλίσει την ποιότητα και να πιστοποιήσει την καταλληλότητα των οδοντικών προσθέσεων που κατασκευάζει.
# Επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και όργανα για τον εξοπλισμό των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, φροντίζουν για τη συντήρησή τους και εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.
# Ενημερώνονται για τα σύγχρονα υλικά, επιλέγουν τα κατάλληλα με την απαιτούμενη βιολογική συμπεριφορά, καθώς και την εργαστηριακή μέθοδο που θα ακολουθήσουν, ανάλογα με την περίπτωση.
# Στελεχώνουν το οδοντοτεχνικό εργαστήριο με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο επιβλέπουν και στο οποίο αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες, ανάλογα με την ειδικότητά του.
# Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν όλα τα είδη των οδοντικών προσθέσεων Κινητής και Ακίνητης Προσθετικής, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του οδοντιάτρου, με στόχο πάντα τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ισορροπίας του στοματογναθικού συστήματος.
# Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν Ορθοδοντικά μηχανήματα διαφόρων τύπων ενδοστοματικά και εξωστοματικά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες.
# Κατέχουν τις βασικές αρχές της προσθετικής επί εμφυτευμάτων καθώς και της γναθοπροσωπικής προσθετικής ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα μαθήματα.
# Στα πλαίσια της συλλογικής εργασίας, συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας με ειδικούς οδοντιάτρους για τη σχεδίαση και κατασκευή των προαναφερομένων προσθέσεων.
# Εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες.
# Απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


Κατοχύρωση Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη
Το οδοντοτεχνικό επάγγελμα ασκείται ύστερα από άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α ́) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α ́).
Όσοι, σύμφωνα με το νόμο αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, μπορούν να αποκτήσουν και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, με τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας που προβλέπονται από το νόμο.

 

 ^ Αρχή Σελίδας